Áðü ôéò åñãáóßåò óôï Áíèñùðïëïãéêü åñãáóôÞñé ôçò ÄéåñåõíçôéêÞò ÅðéôñïðÞò ãéá ôïõò Áãíïïýìåíïõò óôçí Êýðñï (ÄÅÁ), Ëåõêùóßá 19 Íïåìâñßïõ 2015. ÌÝ÷ñé óôéãìÞò, ìå âÜóç ôçí áíáêïßíùóç ôçò ÄÅÁ, Ý÷ïõí ôáõôïðïéçèåß ôá ïóôÜ 614 áãíïïõìÝíùí êáé áðü ôéò äýï êïéíüôçôåò êáé åðéóôñÜöçêáí óôéò ïéêïãÝíåéÝò ôïõò ãéá ôáöÞ. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

The Committee on Missing Persons (CMP) expressed gratitude to Ireland for its donation of EUR €25,000 made today to the CMP, which relies on donor support to alleviate the suffering of the concerned families.

The donation made today brings the Irish financial assistance to the CMP to a total of €300,000 over the past ten years, a press release issued by the CMP reads.

“This donation to the CMP Project on the Exhumation, Identification and Return of Remains of Missing Persons in Cyprus will contribute to the Committee’s goal of identifying and returning as many remains of missing individuals as possible in order to bring an end to the uncertainty which has affected so many families for so many years,” the Committee adds.

According to CMP so far, 699 missing persons from both communities have been identified and returned to the families for a dignified burial.

Leave a Reply